ابلاغ بسته آموزشی، فردی، مدیریتی و عقیدتی مدیران حرفه ای (پایه و میانی) شرکت توليد برق حرارتي(شماره 97/43385/510 مورخ 139710/08)
1397/10/08
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري