دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي _ 1657363 مورخ 96/11/4
1397/10/11
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني