تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
ضوابط و شرايط مربوط به ايجاد مراكز آزمون و برگزاري استاندارد آزمون‌ها به صورت رايانه‌اي
1383/11/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار