تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
مجموعه نشاني‌هاي اينترنتي يكنواخت و هماهنگ با پسوند .ir به منظور راه‌‌اندازي پورتال‌هاي استاني به همراه راهنماي فعال‌سازي دامنه‌هاي اينترنتي فوق‌الذكر جهت بهره‌برداري
1384/02/21
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار