تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
ثبت نشاني‌هاي اينترنتي با پسوند (.ايران) براي جايگاه‌هاي اينترنتي دستگاههاي اجرايي
1384/09/28
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار