دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای(شماره 579095 مورخ 1395/4/1)
1398/01/17
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري