تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
تصويب نامه 8203/ ت56490ه مورخ 31/ 1/ 98 هيئت وزيران در خصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (ج) و (ي) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398
1398/02/30
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني