تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
پيرو بند 7 بخشنامه 32802/3 مورخ 8/11/84 انتقال ميزباني اطلاعاتكليه سايتهاي دولتي و غيره دولتي به داخل كشور
1385/05/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار