تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني (سايت هاي) اينترنتي ايران
1385/09/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار