مصوبه شماره 226725 مورخ 31/4/1398 شورای عالی اداری( درخصوص تربيت مديران حرفه‌اي)
1398/05/02
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني