تصويب نامه براي ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده، مديريت مصرف سوخت وگازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف
1386/04/31
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار