دستورالعمل تعيين وضعيت کارمندان آزمايشي -بخشنامه شماره 12175-93-200 مورخ 11/ 9/ 93
1398/06/05
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني