تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
برنامه ستاد احیای حوضه آبریز زاینده رود (اقدامات اجرایی برای بازتعریف نظام حکمرانی آب)
1398/06/27
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي