تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
10- مسئوليتها و تعهدات دارنده‌ی پروانه‌ي دائم بهره‌برداري
1398/08/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي