تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
7- تعهّدنامه‌ي دارنده‌ی پروانه‌ی بهره‌برداری و نگهداری
1398/08/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي