تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
9- فهرست پروانه ي صلاحيت بهره‌برداري و نگهداري از نيروگاه صادر شده
1398/08/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي