تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
دستورالعمل - تدارک و خريد و فروش گواهي ظرفيت -تعيين کارمزد پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق
1398/09/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي