تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
ارائه اطلاعات مورد نياز به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، براي راه اندازي مركز داده اينترنتي
1386/10/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار