تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
الزام دستگاه هاي دولتي به استفاده از نماد پورتال ايران iran.ir در پايگاه اينترنتي خود
1386/02/09
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار