تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
الزام دستگاه‌ها به قراردادن مستندات و اطلاعات صادره از طرف معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
1387/12/17
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار