تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
برنامه جامع بهره وري كشور (تصويب نامه هيات وزيران به شماره 75599/ت 50985 هـ مصوب 1394)
1394/06/11
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}