تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
بخشنامه در خصوص عدم قابليت اقدام از سوي دستگاه هاي اجرايي بر اساس پاسخ استعلام موردي دستگاه ديگر به شماره ۶۴۰۴۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
1398/11/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني