تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرايط احراز پست هاي مديريتي به شماره ۶۴۳۴۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
1398/11/16
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني