تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
آيين نامه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي حوزه ستادي وزارت نيرو (ويرايش اول- بهمن ماه 1394)
1394/11/30
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}