تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1383/06/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار