تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
قانون نظام‌ جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي(نامه شماره 118335 مورخ 1396/9/25)
1396/09/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري