تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه شماره 724555 مورخ 12/ 12 /98 سازمان اداري و استخدامي در خصوص بيماري کرونا
1398/12/14
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني