تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
تمديد بخشنامه شماره ۱۲۳۵ در خصوص ارائه خدمات عمومي و ضروري دولت در عين كاهش تردد و تجمع كاركنان در محيط اداري تا بيستم فروردين ماه سال ۱۳۹۹
1399/01/16
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني