تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
دستورالعمل تولید و بهنگام رسانی داده های مکانی حین فعالیت روزانه(انتقال و فوق توزیع)
1390/02/25
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني