تخصيص اعتبار 12 ماهه رديف‌ متفرقه 39-550000 ( مهار آب‌هاي مرزي) قانون بودجه سال 1388 کل کشور
1388/12/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي