تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
فرم ها و دستورالعمل هاي موافقت نامه هاي طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي
1388/02/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي