تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
1391/04/19
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق