بخشنامه دوره‌های آموزشی - فرهنگی (طرح سلمان) ویژه کلیه مدیران (شماره 200/89/61731 مورخ 1389/12/21)
1389/12/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري