تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه قرارداد بيمه مسئوليت مدني و بدنه اتومبيل، آتش سوزي منازل و ساختمانهاي اداري، اموال و اثاثه شركتها و كاركنان صنعت آب و برق سال 91-92
1391/05/21
سایت مرجع: پرتال قديمي