تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
قرارداد بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني متعلق به شركتهاي صنعت آب و برق كشور و كاركنان آنها در قبال شخص ثالث مربوط به سال 91-92
1391/05/01
سایت مرجع: پرتال قديمي