قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1391/04/07
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1395/10/04
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1396/06/14
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪات، ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل و ﺷﺪت اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ذي رﺑﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد در ﺑﯿﺸﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ داراي ﻗﺮاردادﻫﺎي دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪة 1299 ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ درﺑﺎرة رودﺧﺎﻧﮥ ارس، اﺗﺮك و ﺳﺎﯾﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ آن ﮐﺸﻮر، ﭘﺮوﺗﮑﻞ 1334 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎري ﺳﻮ و ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻣﻌﺎﻫﺪة 1351رودﺧﺎﻧﮥ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻗﺮارداد 1354 ﺑﺎ ﻋﺮاق اﺷﺎره ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﻧﺤﻮة ﺗﻘﺴﯿﻢ آب، ﺗﺒﺎدل داده و اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل داده و اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
1396/03/01
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1398/05/01
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1397/12/28
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1392/12/14
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1393/10/28
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1396/09/30
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1395/12/28
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1396/02/11
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1398/09/12
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1398/08/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/08/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/07/06
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
قانون مدیریت بحران کشور در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1398/5/7 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/5/23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 
1398/07/02
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/06/03
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي عالي آب
1398/05/05
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1398/05/05
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
نتایج نمایش 1-20 (از 459)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|