قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - قوانین بودجه
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - بودجه

قوانین مصوب مجلس - بودجه
6/28/2015
سایت مرجع: امور ايثارگران
تامین صد درصد کسورات بیمه درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان
4/6/2015
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
4/5/2015
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
12/24/2013
سایت مرجع: دفتر امور مجلس

7/28/2013
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

5/7/2013
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
10/21/2012
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

10/10/2012
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

5/20/2012
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

6/26/2011
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2/9/2008
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2/9/2008
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2/7/2008
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2/13/2008
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2/12/2008
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2/13/2008
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2/10/2008
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
6/21/2008
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
6/21/2008
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
4/4/2011
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
Displaying results 1-20 (of 46)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|