قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1383/11/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 219109/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/11/24
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 217317/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/09/02
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 162704/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/08/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 46961
مرجع: معاون اول ياست جمهوري
1383/08/19
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/08/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/07/19
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/07/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 121905/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/05/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 190393854/
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/05/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 23623/318
مرجع: معاون اول رياست جمهوري
1383/03/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 50961/ 1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/03/18
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 13186/210
مرجع: معاون اول  رياست جمهوري
1383/03/16
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 41929/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
نتایج نمایش 81-100 (از 109)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|