شركت‌هاي مديريت توليد نيروي برق (نيروگاه‌ها)

توضيح

سايتهاي برتر:
سايتهاي با نشان Yellow-bullet.PNG‌ در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان Green-bullet.PNG‌ در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان Red-bullet.PNG‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان Red-bullet.PNG‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان ‌ در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.