سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت توليد نيروي برق آذربايجان http://azarbaijan.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق بندرعباس http://bandarabbas.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق اصفهان http://esfahan.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق زاهدان http://zahedan.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق فارس http://fars.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق خراسان http://khorasan.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق لوشان http://lowshan.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح http://mofateh.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي http://rajaei.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق رامين http://ramin.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق شهيد سليمي http://salimi.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق شاهرود http://shahrood.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق شازند http://shazand.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق تهران http://tehran.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق يزد http://yazd.tpph.ir

توضيح

سايتهاي برتر:
سايت‌هاي با نشان  در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان  در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌  در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.
سايت‌هاي با نشان   در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق" (مرداد 1395) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.