مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان كردستان - آقاي مهندس صالح مفاخری
1393/10/03