تاريخ به‌روزرساني: 27 مهر 1400
اخبار > انتصاب ها
فهرست حاضر، احكامي است كه به دفتر فناوري اطلاعات و آمار ارسال شده است. درصورت تمايل به نمايش احكامي كه در اين فهرست نيست مي‌توانيد تصوير حكم را به ايميل معرفي شده ارسال نماييد.
تماس مستقيم بخش فني: 81606535 - پست الكترونيك: s.torabi (at) moe.gov.ir