اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت تحقیقات و منابع انسانی > مديركل دفتر توسعه منابع انساني - آقاي محمدعلي رفيعي
مديركل دفتر توسعه منابع انساني - آقاي محمدعلي رفيعي
1397/12/12