اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان خوزستان - آقاي صادق حقيقي پور

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان خوزستان - آقاي صادق حقيقي پور
1399/02/29