اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي سيستان و بلوچستان - آقاي محمد دلمرادي

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي سيستان و بلوچستان - آقاي محمد دلمرادي
1399/02/13