اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مدير‌عامل سازمان آب و برق خوزستان - آقاي دكتر فرهاد ايزدجو

آب منطقه ای

مدير‌عامل سازمان آب و برق خوزستان - آقاي دكتر فرهاد ايزدجو
1397/11/30