اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > ساير > مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران - جناب آقاي بهروز مرادي

سایر

مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران - جناب آقاي بهروز مرادي
1397/10/18