اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > ساير > سرپرست شركت سهامي منابع آب و خاك سيستان - آقاي علي ميرشكاري

سایر

سرپرست شركت سهامي منابع آب و خاك سيستان - آقاي علي ميرشكاري
1391/05/04