اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > ساير > مدير عامل شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران-آقاي مجيد صالحي

سایر

مدير عامل شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران-آقاي مجيد صالحي
1389/02/29