اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > ساير > مديرعامل شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران - آقاي دكتر داود فرخزاد

سایر

مديرعامل شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران - آقاي دكتر داود فرخزاد
1397/02/15